Jakie są rodzaje gwarancji bankowych?

Gwarancje bankowe to umowy zawierane pomiędzy bankiem a klientem, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie określonej wierzytelności i mogą podnieść wiarygodność finansową podmiotu będącego stroną umowy. Jakie wyróżniamy rodzaje gwarancji bankowych? Czym się charakteryzują? Sprawdziliśmy to!

Rodzaje gwarancji bankowych – definicja

Gwarancje bankowe, zwane również listami gwarancyjnymi, pozwalają na zabezpieczenie wierzytelności w sytuacji, w której klient przestaje radzić sobie ze spłatą zobowiązania. W praktyce oznacza to, że osoba lub podmiot zaciągający np. kredyt mogą liczyć na pomoc banku w kryzysowej sytuacji. Umowa zobowiązuje bank do zapłaty długu na rzecz określonego wierzyciela. Oczywiście wiążę się to z odpowiednią opłatą – klient chcący uzyskać gwarancję bankową musi uiścić specjalną prowizję, najczęściej uzależnioną od kwoty wierzytelności będącej przedmiotem umowy. Gwarancja bankowa działa jako zabezpieczenie. Według definicji zawartej w ustawie Prawo bankowe określeniem tym nazywamy jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Podstawowe rodzaje gwarancji bankowych

Wyróżniamy różne typy gwarancji bankowych. Według podstawowej klasyfikacji w prawie funkcjonuje:

gwarancja bankowa warunkowa (dokumentowa),

gwarancja bankowa bezwarunkowa (na pierwsze żądanie).

W pierwszym przypadku obowiązek wypłaty świadczenia następuje po spełnieniu wszystkich warunków umowy, np. okazaniu odpowiednich dokumentów, z kolei gwarancja bezwarunkowa zobowiązuje bank do zapłaty sumy gwarancyjnej automatycznie – niezwłocznie po żądaniu beneficjenta. Wyróżniamy także gwarancję odwołalną i nieodwołalną.

Gwarancja bankowa – rodzaje

Oprócz podstawowych typów gwarancji, w obrocie występują równie inne rodzaje. Omówimy pokrótce najważniejsze z nich.

Gwarancja terminowej spłaty kredytu/pożyczki – stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Zobacz także:  Kredyt indeksowany do waluty obcej

Gwarancja leasingowa – zabezpiecza spłatę rat leasingowych w sytuacji, w której leasingobiorca uchyla się od uregulowania świadczenia.

Gwarancja celna – gwarancja na poczet zapłaty długów celnych, podatków oraz innych zobowiązań na rzecz urzędu celnego.

Gwarancja bankowa na zaliczkę – zobowiązuje wykonawcę do zwrotu zaliczki dla strony zlecającej. Wykorzystywana w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązuje się z określonych w umowie obowiązków, a jednocześnie uchyla się od zwrotu zaliczki.

Gwarancja bankowa w obrocie zagranicznym – tzw. akredytywa, czyli specyficzna odmiana gwarancji udzielanej na linii importer-eksporter, która polega na wypłacie świadczenia beneficjentowi.

Gwarancja bankowa dla biura turystycznego – gwarancja na wypadek niewypłacalności biura podróży. Stanowi zabezpieczenie dla podróżnych w sytuacji, gdy touroperator straci płynność finansową. Środki z gwarancji mogą być wykorzystane np. na zorganizowanie powrotu do kraju lub pokrycie kosztów uczestnictwa w wyjeździe. Dostępna jako gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Gwarancja bankowa na lokaty – Bankowy Fundusz Gwarancyjny umożliwia wypłatę kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro. Środki można uzyskać w razie niewypłacalności podmiotu oferującego depozyty – banku lub SKOK-u. Gwarancja obejmuje oszczędności zdeponowane w każdej walucie, jednak zwrot środków jest przewidziany w złotówkach. Dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu można odzyskać środki zgromadzone na lokatach, kontach osobistych oraz kontach oszczędnościowych. Gwarancja bankowa do licencji transportowej – gwarancja bankowa dla przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. To swoista forma poświadczenia zdolności finansowej podmiotu i jest wymagana przy składaniu dokumentów do wydania licencji transportowej, jeśli przedsiębiorstwo nie jest w stanie przedstawić sprawozdania finansowego. Dostępna jako gwarancja bankowa lub ubezpieczenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.